Monthly Archives: กันยายน 2019

ทำอย่างไร บิลเงินสด(เขียนมือ) ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี สรรพากร OK!


บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่
โดย

 

บิลเงินสดเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี หลายคนคงได้พบเจอเหตุการณ์เวลาไปซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง …

ผู้สอบบัญชีคอนโด รับงานสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ครับ


ผู้สอบบัญชีคอนโด

ผู้สอบบัญชีคอนโด นิติบุคคล
ผู้สอบบัญชีคอนโด ในอดีตที่ผ่านมาพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับ พ.ศ.2522 ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ …