ผู้สอบบัญชีคอนโด รับงานสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ครับ

ผู้สอบบัญชีคอนโด รับงานสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ครับ

ผู้สอบบัญชีคอนโด
ผู้สอบบัญชีคอนโด

ผู้สอบบัญชีคอนโด นิติบุคคล

ผู้สอบบัญชีคอนโด ในอดีตที่ผ่านมาพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับ พ.ศ.2522 ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ แต่ในพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับ พ.ศ.2551 ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องผู้สอบบัญชี ( ผู้สอบบัญชีคอนโด ผู้สอบบัญชีนิติบุคคล) ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 42/1 ซึ่งมาตราดังกล่าวได้ระบุไว้ดังนี้

“ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติงบดุล, (2) พิจารณารายงานประจำปี (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ( ผู้สอบบัญชีคอนโด ผู้สอบบัญชีนิติบุคคล)  , (4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ”

จะเห็นได้ว่าใน (3) ของมาตราข้างต้นได้กำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญประจำปี 1 ครั้ง และต้องระบุวาระเรื่องการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีคอนโด ) ให้ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพิจารณาด้วย

แต่ประเด็นที่จะพูดถึงซึ่งได้เกริ่นมาข้างต้นนั้น เหตุเนื่องจากมีนิติบุคคลอาคาร ชุดแห่งหนึ่ง ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้พิจารณาแต่งตั้งนาย A (นามสมมติ) เป็นผู้สอบบัญชี ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้สอบบัญชี ด้วย เหตุผลว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ คณะกรรมการจึงได้มีข้อหารือมาสอบถามว่า ควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คณะกรรมการสามารถที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่มาเป็นผู้ดำเนินการสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีที่แจ้งยกเลิกได้หรือไม่ พร้อมแจ้งเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชี รายใหม่นี้ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ทุกประการ

ในเรื่องนี้ให้ความเห็นว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีคอนโด ) คงต้องดำเนินการตามที่พระ-ราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดไว้ครับ กล่าวคือ ในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับ พ.ศ.2551 ได้ระบุไว้แล้วว่า ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมและต้องมีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นหนึ่งวาระที่จะต้องระบุไว้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง

ดังนั้น คณะกรรมการไม่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งด้วยตนเอง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครับ สำหรับกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่แจ้งยกเลิกคณะกรรมการคงต้องไปดูในสัญญาว่าจ้างว่าได้กำหนดบทลงโทษหรือบทปรับไว้หรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ทำให้นิติบุคคลอาคารชุดเกิดความเสียหาย และหากคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วยตนเองอาจจะเป็นประเด็นให้เจ้าของร่วมตำหนิได้นะครับ

จึงสรุปยืนยันตามเจตนาที่กราบเรียนข้างต้นแล้วว่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นดีที่สุด นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาว่าจ้าง ท่านอาจทำหนังสือร้องเรียนไปยังสภาวิชาชีพบัญชีให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้ด้วย

ทั้งนี้ การตราพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 ขึ้นนั้น เนื่องจากการสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และนับวันจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สอบบัญชีให้อยู่ในมาตรฐาน และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม

ในเรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี( ผู้สอบบัญชีคอนโด ผู้สอบบัญชีนิติบุคคล) ต้องแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเท่านั้นนะครับ

 

 

https://onesiri-acc.com/

 

 

CR> http://www.softbizplus.com/condominium/2019-auditor-condominium

(4) Comments

Leave a Reply