Monthly Archives: ธันวาคม 2020

ทะเบียนสินทรัพย์คือ อะไร – Ones Audit Service


ทะเบียนสินทรัพย์คือ

ทะเบียนสินทรัพย์คือ

ทะเบียนสินทรัพย์ คืออะไร

 

ทะเบียนสินทรัพย์ คือ สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่มีในกิจการว่ามีอะไรบ้าง

ที่สามารถตรวจสอบและตรวจนับได้ เพื่อที่กิจการจะได้รู้ข้อมูลและข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่มีอยู่ ป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการมีตัวตนของทรัพย์สินได้ด้วย