ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง คืออะไร มาดูกันครับ

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง คืออะไร มาดูกันครับ

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง คืออะไร มาดูกันครับ

เงินปันผลมาจากไหน?

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

 

โดย

 

เมื่อดำเนินธุรกิจแล้วมีกำไร

เงินกำไรนั้นก็จะสะสมอยู่ในบริษัทสะสมไปเรื่อย ๆ บริษัทก็จะมีกำไรสะสมและเมื่อผู้ถือหุ้นต้องการจะใช้เงิน ทางบริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้น. 

เงินปันผล ก็คือ เงินตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นหุ้นทุนของบริษัท

ประเภทของการจ่ายปันผล
 • รูปแบบหุ้นปันผล 
 • รูปแบบ เงินสด/การโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ระยะเวลาการจ่ายปันผล

การจ่ายปันผลประจำปี
 • เงินปันผลที่จ่ายหลังจากการปิดบัญชี
 • จ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีมติจากที่ประชุมสามัญประจำปี
 • กำหนดวันจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจ่ายปันผลระหว่างกาล
 • เงินปันผลที่กรรมการบริษัทมีมติจ่ายในระหว่างรอบปีบัญชี
 • กรณีที่ดำเนินงานมีกำไรมากกว่าปกติ (เงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้นไม่มีกำไรจ่ายไม่ได้)
 • กำหนดวันจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผลซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

*เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นนั้นมาจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว ต่อมาเมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล จะมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย อีก 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ

 

ขั้นตอนการจ่ายปันผลที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

ผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศอนุมัติจ่ายปันผล

 • ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ประกาศก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ตย.ประกาศหนังสือพิมพ์วันที่ 5 แล้วประชุมวันที่  13 เป็นต้นไป)
 • ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 ฉบับ
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายปันผล เมื่อจัดประชุมเสร็จ จะต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศจ่ายเงินปันผล

 • หลักจากมีมติในที่ประชุม ต้องประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1  ฉบับ(ประกาศหลังจากวันประชุม ตย. มีมติวันที่ 13 แล้วประกาศภายใน 14 วัน(วันที่ 13-26))
 • กำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล

เมื่อได้รับเงินปันผลแล้วจะต้องมีการเสียภาษี ผู้ที่ได้รับเงินปันผลจะมี 2 ส่วน ดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา
 2. นิติบุคคล ต้องทำการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 จากเงินปันผลที่ได้รับ

ตัวอย่าง

กำไรบริษัทก่อนหักภาษี                     100                             บาท

หัก ภาษีนิติบุคคล 20%                         20  (ครั้งที่ 1)            บาท

กำไรสุทธิ                                              80                             บาท

หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 10%                             8 (ครั้งที่ 2)             บาท

เงินปันผลหลังหักภาษี ณ จ่าย                72                             บาท

มีการเสียภาษีถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

                                               ครั้งที่ 2 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(ผู้ถือหุ้นสามารถเสียภาษีเพียงชั้นเดียว โดยใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้)

 

ตัวอย่าง การคำนวณ ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

 • บริษัทมีทุนจดทะเบียน                                                           1,000,000       บาท
 • จะต้องสำรองตามกฎหมาย (1,000,000 x 10%)                           100,000     บาท

(การจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะต้องมีการตั้งสำรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1202 อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

 • ภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 (10%)

             (หักผู้ถือหุ้น 1,000,000 x 10%)                                                     100,000     บาท 

 • จ่ายเป็นเงินสด/ธนาคารวางแผนภาษี

การบันทึกบัญชีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 1. การบันทึกหลังจากประกาศหนังสือพิมพ์ (สำรองตามกฎหมาย 5%)

              ตั้งค้าง(อนุมัติจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1/XX)

              Dr. กำไรสะสม                             1,050,000

                    Cr. เงินปันผลค้างจ่าย                                       1,000,000    

                         สำรองตามกฎหมาย                                          50,000

                (สำรองตามกฎหมาย คือ สำรองเงินทุนจากการที่จดทะเบียนบริษัท 10%

                 ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 จะสำรองตามกฎหมาย 100,000)

 1. การบันทึกหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

              จ่าย(จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/XX)

              Dr. เงินปันผลค้างจ่าย                             1,050,000

                    Cr. เงินสด/ธนาคาร                                                900,000    

                         ภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2(10%)                              100,000

                         (หักผู้ถือหุ้น)

 

สรุปเอกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้
 • หนังสือพิมพ์(ฉบับจริง) ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่น้อยกว่า 7 วัน)
 • หนังสือพิมพ์(ฉบับจริง) ประกาศจ่ายเงินปันผล (ประกาศหลังจากมีมติที่ประชุม)
 • รายงานการประชุม เช่น วันเวลา, สถานที่ประชุม, วาระที่ประชุม, ปิดการประชุม

กรณีบริษัทที่เข้าเงื่อนไขมีกำไร แต่ไม่ต้องจ่ายปันผล

              ตัวอย่างสาเหตุ 

 • บริษัทต้องการนำกำไรที่เกิดขึ้นไปพัฒนาสินค้าและบริการ โครงการใหม่ ๆ ของบริษัท 
 • บริษัทเก็บเงินสดไว้ซื้อกิจการเป้าหมาย 
 • บริษัทขาดทุนสะสม แม้ว่าบริษัทจะได้กำไรในปีนี้แต่ยังขาดทุนสะสม ตามกฎแล้วบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

Leave a Reply