ผู้สอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด โดยผู้สอบบัญชี CPA พร้อมทีมงาน

ผู้สอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด โดยผู้สอบบัญชี CPA พร้อมทีมงาน

ผู้สอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด

ผู้สอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด 

การจัดทำ งบการเงินนิติบุคคลฯ ให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ในที่นี้คือตัวลูกบ้าน

ผู้สอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด
เนื่องจาก พรบ.อาคารชุด ในหมวดที่เกี่ยวกับ นิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้กำหนด
หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด มีกำหนดเพียงว่า งบการเงินต้องมีรายการ
แสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย
สภาวิชาชีพบัญชี เล็งเห็นว่าการจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดในปัจจุบันมีความ
หลากหลาย รูปแบบแตกต่างกัน

 

.

มาตรา 36  
– จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจ ำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบ
ภายในสิบห้าวันนับจากวันสิ้นเดือน และต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน”
– ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างช าระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 เกินหกเดือนขึ้นไป
– หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ่
เจ้าของร่วมตามมาตรา 49 (2) กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้และต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับ

 

.

มาตรา 38/1 กำหนดว่า “ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบ
สองเดือนโดยให้ถือว่าเป็นรอบปีบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
งบดุลตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด
กับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่เจ้าของร่วมภายในร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี”
มาตรา 38/2 กำหนดว่า “ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมกับการเสนองบดุล และให้ส่งสำเนาเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วมก่อนวันประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน”

 

.

ผู้สอบบัญชี

 

.

บทลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา 71 นิติบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลอาคารชุดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นหรือใน
กรณีที่ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลอาคารชุดนั้น กระท าความผิด ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้อง
รับโทษตามที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งด้วย
Note ปัจจุบันยังไม่มีระเบียบของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเปรียบเทียบปรับนี้

 

.

นี่เป้นข้อมูลทางกฏหมายเบื้องต้น ที่นิติบุคคลคอนโดน อาคารชุด ต้องปฏิบัติตาม

ซึ่งหากท่านใดกำลังหาสำนักงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด สามารถติดต่อเราได้ที่

 

Email admin@onesiri-acc.com

Line @onesiriacct 

โทร 098-2811599

 


บริษัท วัน ศิริ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จำกัด
ONE SIRI ACCOUNTING AND TAX CO., LTD.

176/644 อาคารเดอะทรีอิเตอร์เชนจ์ ตึกบี ชั้นที่ 1 ถนนประชาราษฎร์2

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Leave a Reply