กิจการร่วมค้า VS กิจการค้าร่วม แตกต่างกันอย่างไร?

กิจการร่วมค้า VS กิจการค้าร่วม แตกต่างกันอย่างไร?

กิจการร่วมค้า VS กิจการค้าร่วม แตกต่างกันอย่างไร?

กิจการร่วมค้า VS กิจการค้าร่วม แตกต่างกันอย่างไร?

กิจการร่วมค้า VS กิจการค้าร่วม แตกต่างกันอย่างไร?

.
ทั้ง 2 ประเภทกิจการแตกต่างกันอย่างไร หลายคนเคยได้ยินคำว่า “กิจการร่วมค้า” กับ “กิจการค้าร่วม” กันมาบ้างแล้วแต่อาจจะสงสัยว่า ในโพสนี้เราจะไปทำความรู้จักกับทั้ง 2 กิจการให้มากขึ้นไปอีก
.

กิจการร่วมค้า Joint Venture

.
การร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยจำเป็นต้อง มีการร่วมลงทุนกันไม่ว่าจะ เป็นเงินทุน แรงงาน ทรัพย์สิน ที่ดิน บุคลากร หรือเทคโนโลยี อื่นๆ

.
JV จะเกิดโดย ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าเพื่อประกอบกิจการร่วมกัน และจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ถ้าโครงการนั้นทำเสร็จสิ้นลงก็จะถือว่าการร่วมค้านั้น จบลงด้วย
.
ในกรณีเกิดความเสียหายทางการค้าก็จะรับผิดชอบร่วมกันในนามกิจการร่วมค้าและเมื่อมีผลกำไรก็จะจัดสรรตามสัดส่วน ของการลงทุน
.
ทั้งนี้ในการร่วมกันจะต้องมีผู้ร่วมค้าฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคล เช่นบริษัทกับบริษัท หรือบริษัทกับบุคคลธรรมดา การร่วมกันดังกล่าวจะ ไม่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่จะมีเพียงสถานะเหมือนห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเท่านั้น

.

กิจการค้าร่วม Consotium

.
การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการร่วมกันขององค์กรธุรกิจตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป เพื่อดำเนิน กิจการหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ คือเป็นการเข้าร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนธุรกิจ แต่ละฝ่ายจะใช้ความสามารถและความ ชำนาญในการทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จตามโครงการ และมีการแบ่งแยกการทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยต่างฝ่ายต่าง ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินเฉพาะของบริษัทตน
.
สัญญากิจการค้าร่วมเป็นเพียงการลงนามร่วมกันในการทำสัญญากับเจ้าของโครงการเท่านั้น เพราะแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบเฉพาะใน ส่วนของตน ไม่มีการร่วมทุนหรือแบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุนระหว่างกัน เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะยุติลงเหมือนกับกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าไม่มีชื่อเรียกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายรัษฎากร จึงไม่ต้องขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากร แต่มีการเสียภาษีจากกำไรของแต่ละบริษัทนั่นเอง

😁✨😁✨😁✨😁✨😁✨😁

สนใจบริการตรวจสอบบัญชี และวางแผนภาษีติดต่อเราได้ที่
☎ 098-2811-599 / 096-982-4995
💻Onesiri-acc.com
📱 Line @onesiriacct หรือ กด https://lin.ee/byHI1HG

ผู้สอบบัญชี

Leave a Reply