หาผู้สอบบัญชี 2563 – โดยCPAผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยตรง

หาผู้สอบบัญชี 2563 – โดยCPAผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยตรง

หาผู้สอบบัญชี
onesiri accounting

หาผู้สอบบัญชี 2563 – โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง

หาผู้สอบบัญชี กิจการต้องยื่นงบการเงินสิ้นสุด 2563 ภายใน 4 เดือนหลังปิดงวดนั่นก็คือ ภายใน 30 เมษายน 2564 จะต้องมีผู้สอบบัญชี ลงทะเบียนเป้นผู้สอบของกิจการแล้ว หากบริษัทหรือห้างฯใด ยังไม่มีต้องรีบ หาผู้สอบฯ มิเช่นนั้นอาจต้องระวางเบี้ยปรับได้ครับ วันนี้เลยนำ หน้าที่บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีมาให้ดูกัน 

 

 

สำหรับท่านใดที่กำลัง หาผู้สอบฯก็สามารถติดต่อทางสำนักงานเราได้ ผมเป็นผู้สอบบัญชีเอง ไม่ได้ส่งงานต่อแน่นอน

มีความชำนาญกิจการหลายรูปแบบ อย่างไรก็ทักมาคุยกันได้ครับ

 

 

หน้าที่ของบริษัทจำกัด
1. บริษัทจำกัด ต้องทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้ สอบบัญชีอย่างน้อย หนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้รวมถึงบริษัทที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 

2. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

3. ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน มิฉะนั้น จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และ
ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท ก่อนนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

4. ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

5. ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 

6. บริษัทใดย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับกรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
ในกรณีนิติบุคคลไม่จัดส่งงบการเงินประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนิติบุคคลจะมีความผิดแล้วกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ก็มีความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลด้วย

 

อย่าลืม หาผู้สอบฯ กันนะครับ

Onesiri-acc.com

สำนักงานบัญชี
onesiri accounting

Leave a Reply